Kitabın Orijinal Adı: آموزش عقاید

Kitabın Yazarı: Muhammed Taki Misbah

Açıklama: Bir cilt olan bu eser 380 sayfadan oluşmaktadır.

—————————————————

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salât ve selâm yaratılmışların en üstünü Muhammed’e ve onun tertemiz Ehlibeyt’ine, özellikle Allah’ın yeryüzünde baki kıldığı Hz. Mehdi’ye (Allah zuhurunu yakınlaştırsın ve bizi onun yarenlerinden, yar ve yardımcılarından kılsın) olsun.

Akait ve temel düşünceler, her değer sisteminin ve her düzenli ideolojinin temelini oluşturmakta, bilinçli veya bilinçsiz olarak insanların davranışlarının şekillenmesinde etkili olmaktadır. İşte bu nedenle, İslâm dininin değer ve davranış sisteminin oluşması ve sağlamlaşması ve böylece tatlı meyveler yetiştirip dünya ve ahiret saadetini temin edebilmesi için bu büyük ve bereketli ağacın kökleri sayılan inanç temelleri kalplere yerleşmeli.

Bu nedenle, İslâm uleması, İslâm dininin zuhurunun ilk asrından itibaren çeşitli şekillerde ve farklı metotlarla İslâm akaidini açıklamış, örneğin kelamcılar çeşitli seviyelerde kelam kitapları yazmışlardır. Asrımızda ise, yeni ortaya çıkan şüpheleri göz önünde bulundurarak çeşitli akait kitapları yazılarak insanlara sunulmuştur. Fakat bu gibi kitaplar genellikle birbirinden tamamen farklı iki seviyede yazılmışlardır. Biri sade ve geniş açıklamalarla genel halk seviyesi için, diğeri ise karışık açıklamalar, ağır ibareler ve bilimsel kavramlarla ihtisas seviyesi için. Bu arada, orta seviyedeki uygun ders kitaplarının yeri boş kalmış ve yıllar boyu dinî medreseler bu ders metinlerine ihtiyaç duymuştur.

İşte bu nedenle, Hak Yolunda Müessesesi araştırmacılarından bir grubun yardımıyla bu kitabı hazırlamaya karar verdik; bu kitabın özellikleri şunlardır:

1- Kitabın konularını mantıkî sırayla düzenlenmeye ve mümkün olduğu kadar konuların açıklamasını ilerideki konulara bırakmamaya çalıştık.

2- Mümkün olduğu kadar açık ve sade ifadelerden yararlanmaya, karışık kavramları ve zor ifadeleri kullanmamaya ve yine anlamları çabuk ve kolay bir şekilde kavramayı edebî güzelliklere feda etmeme-ye çalıştık.

3- Konuları ispatlamak için kesin ve açık delillerden yararlanmaya, çeşitli ve gevşek deliller sunmaktan sakınmaya çalıştık.

4- Okuyucuların sıkılıp yorulmasına neden olan fazla açıklamalardan sakınıp konuları mümkün olduğu kadar kısa açıklamaya çalıştık.

5- Bu kitap orta seviyede bir ders kitabı olduğu için felsefe, tefsir veya hadis fıkhı ile aşina olmayı gerektiren derin ve karışık deliller getirmekten sakındık. Derin deliller sunmak zorunda kaldığımız du-rumda ise öğrencilerde öğrenme ve araştırma şevki uyandırmak için sadece mukaddimeleri açıklamakla yetinip konunun tamamlanmasını ve diğer boyutlarını başka kitaplara bıraktık.

6- Kitabın içeriği müstakil derslere ayrılmış ve normal bir oturumun konuları bir derse sıkıştırılmıştır.

7- Bazı derslerin önemli noktaları öğrencilerin kafasına daha iyi yerleşmesi için sonraki derslerde vurgulanmış ve bazen tekrarlanmıştır.

8- Dersleri iyi bir şekilde öğrenmeye yardımcı olması için her dersin sonunda sorular hazırlanmıştır.

9- Şüphesiz bu kitabın da zaaf noktaları vardır; saygıdeğer üstatlarımızın eleştiri ve öneriliriyle onlardan bazılarının sonraki baskılarda düzeltilmesini temenni ediyoruz.

Bu küçük hizmetin zamanın imamı Hz. Mehdi’nin (ruhlarımız ona feda olsun ve Allah mübarek zuhurunu yakınlaştırsın) mukaddes huzurunda kabul görmesini ve dinî bilimler havzasına ve makamı yüce şehitlere karşı borçlarımızın bir kısmı olarak makbul olmasını niyaz ediyorum.

 

Kitabın İçeriği

Birinci Bölüm / ALLAH’I TANIMAK

DİN HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPMAK

İNSAN OLARAK YAŞAMANIN ŞARTI!

TEMEL MESELELERİN ÇÖZÜMÜ

ALLAH’I TANIMA

ALLAH’I TANIMANIN KOLAY YOLU

VACİBU’L-VÜCUDUN İSPATI

ALLAH’IN SIFATLARI

ZATÎ SIFATLAR

FİİLÎ SIFATLAR

DİĞER FİİLÎ SIFATLAR

HAKTAN SAPMA NEDENLERİ

BİRKAÇ ŞÜPHE VE CEVABI

MADDECİ DÜNYA GÖRÜŞÜ VE ELEŞTİRİLERİ

DİYALEKTİK MATERYALİZM VE ELEŞTİRİLERİ

ALLAH’IN BİRLİĞİ

TEVHİDİN ANLAMLARI

CEBİR VE ÖZGÜR İRADE

DİN NEDİR?

Kaza ve Kader Nedir?

İLÂHÎ ADALET

 

İkinci Bölüm / KILAVUZU TANIMAK / (Nübüvvet ve İmamet)

NÜBÜVVET KONULARINA GİRİŞ

İNSANOĞLUNUN VAHYE VE PEYGAMBERLERE İHTİYACI

BAZI ŞÜPHELERE CEVAP

PEYGAMBERLERİN İSMETİ

PEYGAMBERLERİN İSMETİNİN DELİLLERİ

İSMETLE İLGİLİ BİRKAÇ ŞÜPHENİN CEVABI

MUCİZE

MUCİZE İLE İLGİLİ BİRKAÇ ŞÜPHENİN CEVABI

PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ

İNSANLAR VE PEYGAMBERLER

HÂTEMİYYET

İMAMET

İMAMIN ATANMASI

İMAMIN İSMETİ VE İLMİ

 

Üçüncü Bölüm / MEAD VE AHİRET

SONUN BİLİNMESİNİN ÖNEMİ

AHİRET KONUSU RUH MESELESİNE BAĞLIDIR

AHİRETİN İSPATI

MEADI İNKÂR EDENLERE KUR’ÂN’IN CEVABI

ÖLÜMDEN KIYAMETE

DÜNYAYLA AHİRETİN KIYASI

DÜNYA-AHİRET İLİŞKİSİNİN TÜRÜ

MÜMİNLERİN AYRICALIKLARI

ŞEFAAT

ŞEFAATLE İLGİLİ ŞÜPHELERİN CEVABI

 

Bu kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek ve okumak için lütfen tıklayınız

 

 

 

İletişim