Mektebi Materyaller ve İlim ve Marifet ailesinin ortaklaşa düzenlediği Kitap okuma yarışmasının sorularının cevapları ve yarışmaya katılanların isimleri. Sorulara tam cevap verenlerin isimleri bu akşam düzenlenecek olacak “Ahlak Dersi ve Tevessül Duası” programında açıklanacaktır.  

 

“Ahlak Dersi ve Tevessül Duası” Wep Seminerine Davet

Programın Akışı

Kur’an-ı Kerim Tilaveti

Konuşmacı
Rüstem Cafer Koç

Tevessül Duası ve İlahi

Hüseyin Abbas Musavi Koç Hoca – Ebu Talip & Hüseyin Derviş Koç

Zaman: 30 Mart Salı Türkiye Saati ile 20:30 Avrupa Saati ile 19:30

Wep Seminerine Katılma linki: https://aclive.ir/ahlak-maneviyat?proto=true

 

 

İmam Mehdi Konulu Kitap Okuma Yarışması Cevap Anahtarı

Soru 1: Ehl-i Beyt mektebine göre, Mehdilik inancı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A-  Mehdilik inancı ahir zamanda dünyaya gelmesi beklenen belirsiz bir kurtarıcıya inanmak.

B- Mehdi babası, annesi, doğum yeri ve birçok diğer alametleriyle tanınmaktadır.

C- Şu anda hayatta olan ve yeryüzünün İmamı olup ancak İlahi hikmet gereği gizli bulunan belli bir şahıstır.

D- Şia, Hz. Âdem’den (a.s) ta kıyamete kadar yeryüzünün, asla Allah’ın hücceti olan masum bir önderden yoksun kalmadığına ve kalmayacağına inanmaktadır.

 

 

Soru 2: Abdullah b. Abbas’tan; Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Ben peygamberlerin efendisiyim, Ali b. Ebu Talib de vasilerin efendisidir. Benden sonra on iki vasilerim vardır. İlki Ali b. Ebu Talib, sonuncusu ise Mehdi’dir.” Hadisi hangi konuya işaret etmektedir?

A- Peygamberimiz kendisinden sonraki imamların 12 olduğunu adlarıyla birlikte belirtmiştir ve bu hadis de hem Şia ve hem de Ehlisünnet kaynaklarında mevcuttur.

B- Peygamberimiz kendisinden sonraki imamların 12 olduğunu adlarıyla birlikte belirtmiştir ve bu sadece ve yalnızca Ehlisünnet kaynaklarında mevcuttur.

C- Peygamberimiz kendisinden sonraki imamların 12 olduğunu adlarıyla birlikte belirtmiştir ve bu hadis sadece ve yalnızca Şia kaynaklarında mevcuttur.

D- Hiçbiri

 

 

Soru 3: Hz. Mehdi’nin (a.s) doğum tarihi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A- Hicri 254.yılının Recep ayının 15 inde.

B- Hicri 251. yılın Şaban ayının 15 inde dünyaya gelmiştir.

C- Hicri 255. yılın Şaban ayının 15 inde dünyaya gelmiştir.

D- Hicri 255. yılın Şaban ayının 13 inde dünyaya gelmiştir.

 

 

Soru 4: Rehberimiz Seyyid Ali Hamaney’in konuşmasında İmam Mehdi’nin (a.s) doğmuş olması ve bu hakikate inanmanın faydaları nelerdir?

A- Bu inancın insanın manevi, ruhi ve ferdi tekâmülündeki rolü: Açıktır ki bu inanca sahip olan kimse, Hakk’ın rahmet nurlarının asıl noktası ve ilahi faziletlerin merkeziyle ruhi bir rabıta kurar. Allah’a yakınlaşma ve ruhi yükselme vesilelerinden daha fazla faydalanma muvaffakiyetini elde eder.

B- Meselenin toplumsal boyutu: Bu da insanlığın ve milletlerin kaderiyle irtibatlıdır. Bu alanda da, Mehdi’ye (a.s), onun zuhurunun gerçekleşmesine ve zuhurunu beklemeye olan inanç, büyük bir ümit kaynağıdır.

C- A ve B

D- Hiçbiri

 

Soru 5:  “Ey İman edenler! Allah’a, Peygambere ve sizden olan……itaat edin.” Ayetindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A- Emir sahiplerine

B- Saltanat sahiplerine

C- Halk tarafından seçilenlere

D- Sadece Peygamberlere

 

 

Soru 6: Sakaleyn Hadisi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A-  Sakaleyn Hadisine göre Peygamber’in Ehl-i Beyt’i, ümmete delil ve hüccet olma açısından Kur’an ile eşdeğerdir.

B- Sakaleyn hadisi iki fırka (Şia ve Sünni) arasında da mütevatirdir ve her ikisi de bu hadisi rivayet etmişlerdir.

C- Resulullahın (s.a.a) bu hadisi Veda haccında Gadir Hum hutbesinde okumuştur.

D- Hepsi

 

 

Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi Hz. Mehdi (a.s) hakkında yazılmış olan Ehlisünnet kitaplarındandır?

A- el-Kavl-ul Muhtasar Fi Alamat-il Mehdiyy-il Muntazar: İbn-i Hacer (974).

B- Menakib-ul Mehdi: Ebu Nuaym-i İsfehani (430).

C- el-Meşreb-ul Verdi Fi Mezheb-il Mehdi: Molla Ali el-Kâri.

D- Hepsi

 

 

S.8 Hz. Resulullah (s.a.a)’ın “Benim evlatlarımdan olan Kaim’i, gaybeti zamanında inkâr eden, ……..üzerine ölür.” diye buyurduğu hadisinde boş bırakılan yeri tamamlayan seçenek hangisidir?

A- Kâfir olmak

B- Cahiliyye ölümü

C- Münafık olmak

D- Hiçbiri

 

 

Soru 9: İmam Mehdi hakkındaki Şia ve Ehlisünnet hadislerini bir araya topladığımızda aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

A- “Hz. Mehdi (a.s) Hz. Resulullah’ın (s.a.a) mutahhar Ehl-i Beyt’inden adı da onun adıdır.

B- Hz. Fâtıma’nın (s.a) soyundandır, ahir zamanda zuhur edecek, yeryüzü, tamamen zulüm ve haksızlıkla dolduktan sonra, adalet ve hakla dolduracaktır.

C- Hz. İsa (a.s) onun zamanında gökten inecek ve onun arkasında namaz kılacaktır. Onun zamanında yeryüzünde fakir insan kalmayacaktır.”

D- Hepsi

 

 

Soru 10: Zahiri ve Bâtıni Velayet hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A- İmam’ın iki velayeti vardır: Zahiri ve batıni velayet.

B- Halk gaybet zamanında her iki velayetten de yararlanırlar.

C-İmam’ın batini velayetle olan tasarrufları; batini yollarla vuku bulmaktadır.

D-Bu tasarrufların, halkın gözleri önünde tahakkuk etmesi zorunludur.

 

 

Soru 11: Aşağıdakilerden hangisi Hz. Mehdi (a.s) hakkında yazılmış olan Şia kitaplarındandır?

A- el-Gaybet: Şeyh Tusî (460).

B- el-Gaybet: Nu’manî (360).

C- el-Melahim: İbn-i Tavus (664).

D- Hepsi

 

 

Soru 12: İmam Mehdi hakkında günümüzdeki çağdaş bazı yazarların neden inkarcı davranışları kabul edilebilir değildir? Çünkü…

A- Söz konusu inkârcılar Hz. Mehdi’yi (a.s) inkâr ederken ne Kur’an’a, ne de sünnete dayanmaktadırlar

B-İnceleme ve konuşmalarında da İslami yöntemlere başvurmamaktadırlar.

C- Eğer Kur’an ve sünneti esas alıp İslami yöntemlerle meselelere yaklaşacak olsalar, hiç şüphesiz onlar da, asırlardır İslam ulemasının ulaştığı neticeye ulaşacak ve Mehdilik hakikatini kabul etmekten başka çareleri kalmayacaktı.

D- Hepsi

 

 

 

Soru 13: Aşağıdakilerden hangisi gaybet döneminde müminlerin vazifelerindendir?

 

A- Hazret-i Mehdi’nin (a.s) özelliklerini, vasıflarını bilmeli ve zuhur edeceği sıradaki alamet ve olaylardan da haberdar olmalıdır.

B- Hazret-i Mehdi’ye sevgi beslemek

C- Hz. Mehdi’nin (a.s) zuhurunun bekleyişi içinde olmak

D- Hepsi

 

 

Soru 14: “Ferec”i beklemek ne demektir?

A- Zamanın imamının gelişini intizarla beklemek.

B-Allah’ın hüküm ve hakimiyetinin gerçekleşeceğine ümitli olup bunu istemek demektir.

C- İmam Mehdi’nin zuhurunu beklemek ve ümit beslemektir.

D- Hepsi

 

 

Soru 15: Ferec’i bekleyen…

 

A- Bunu sağlayacak bir ortamı geliştirmek için elinden geleni yapmaya çalışır.

B- Böyle birisi kendisini bu düşünceye adayacak ve dinle siyaseti ayıran küfür, şirk ve nifak düzenlerine karşı hakkın zaferi ve galebesi yolunda çaba sarf edecektir.

C- İmam Zaman’ın (a.s) zuhuru için her daim dua edecektir.

D-  Hepsi

 

 

Soru 16: Aşağıdakilerden hangisi Hz. Mehdi’yi (a.s) beklemenin hususiyetlerindendir?

A- Masum, adil ve fazilet sahibi İmam’ı tanımak ve ona inanmak,

B- Bu İmam’ın bütün dünyaya adaleti yayacağına inanmak,

C- Ferdi planda adalet ve insani değerlere tutkun olma

D- Hepsi

 

 

Soru 17: Hz. Mehdi’nin (a.s) varlığından faydalanma hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A- Güneş, herkesin faydalanması içindir. Ama kör olan kimse güneşin ışığından faydalanamaz. Hz. Mehdi’nin (a.s) varlığından, kalbi kör olan kimseler dışında herkes faydalanır.

B- Güneşin ışığı evlere kabiliyetleri, pencerelerinin büyüklüğü ve küçüklüğü oranında yansır.

C- İnsanlar da, İmam Mehdi’nin (a.s) hidayet nurundan kendi kabiliyetleri oranında yararlanabilirler.

D- Hepsi

 

Soru 18: İmam Mehdiye (a.s) inanan ve intizar-ı Ferec inancını taşıyan biri olarak bu inancı gençlere aşılamak için ne yapılabilir?

 

Soru 19: İmam Mehdiye (a.s) inanan ve intizar-ı Ferec inancını taşıyan biri olarak bu inancı çocuklara küçüklükten aşılamak için ne yapılabilir?

 

Soru 20: İmam Mehdi’nin (a.s) zuhur ettiği ve sizi kendi çağdaşlarınızın önderi karar kıldığını farz etsek siz kendi çağdaşlarınızı ve kendi yaşınızdakileri İmam Mehdi’ye (a.s) yönelmeleri için ve onları bu yola davet için neler yapardınız? Örneğin genç iseniz gençleri Allah’ın tayin ettiği imamın yoluna ve öğretilerine davet etmek için neler yapardınız?   

 

Yarışmada Bütün Sorulara Cevap Veren Katılımcıların İsimleri 

 

 

Not: Bu akşam Tevessül Duamızda Soruların Tamamına Doğru Cevap Verenlerin İsimleri Açıklanacaktır. 

İletişim