Sen o hüccetsin ki hakkından geçenler gark olur
Sen o rahmetsin ki fermânınla cennet bark olur

* * * * *

Bir vakit yoktur ki sensiz, ey habîbim sarf olan
Çehrenin vasfıyla garbım garp, şarkım şark olur

* * * * *

Tüm düzen altüst olur âlemde aşkın olmasa
Bostanım şendir gülüm gülşen ki nûrun ark olur

* * * * *

Engel ol seylâba zîra zulmetinden düşmanın
Biz yetîmiz Rabb’inin kânûnu her dem terk olur

* * * * *

Sen gelirsen amma lâkin din binâmız üstüvâr
Hem bilim hem tecrübem hakkın yolundan berk olur

* * * * *

Sen asilzâdemsin ey mevlâ ki üstün halk ise
Gerçi der mektep sorulmaz kimler üstün ırk olur

* * * * *

En fazîlet ehlidir soydan ve boydan her yönün
Rabb’imin esmâsı keyfiyyette senden derk olur

* * * * *

Ömrü Nûh emsâli, Musa misli gaybet vasfı var
Yusuf-i Zehrâ ki devrânın yaman bir çark olur

* * * * *

Amma ben pek mutluyumdur çâkerindir “Kâimî”
Ey Alî’nin oğlu adlinden şek etmek şirk olur

* * * * *

Sen o Şem’ûn’un ve Rûmî Kayser’in evlâdının
Nergis’in evlâdısın yârinde kuvvet kırk olur

Ali Rıza Akbulut (Kâimî)

İletişim